Download page


Software

EPRSIM-C

EPRSIM-C software package provides tools for simulating and fitting nitroxide-based EPR spectra. As such it enables charachterization of complex systems such as:

  • specifically and nonspecifically labeled biological membranes
  • site directed spin labeled proteins
  • biopolymer networks explored by specific labeling or concentration imaging
  • nanomaterials
  • other interesting complex biological systems labeled with different labeling techniques

When using our software, please cite this paper.

Download: software (3.8 MB), documentation (1.8 MB).


Pictures

Logo

Darker variant for light backgrounds (gif)

Lighter variant for dark backgrounds (gif)

QR code - link to our website

QR code that redirects to http://lbf.ijs.si (png)

QR code with LBF logo (png)

Workshop "Exploring Cell-Material Interactions"

Brje near Komen, Slovenia

November 15th, 2010


Seminars and Theses

PhD Theses

PODLIPEC, Rok. Raziskave interakcij med celicami in biopolimernimi materiali z naprednimi eksperimentalnimi metodami kot osnova za študij biokompatibilnosti polimerov (The analysis of cell-biomaterial interaction by advanced experimental techniques as the basis for biocompatibility studies of polymers). University of Maribor, 2015.

GARVAS, Maja. Karakterizacija in sledenje nanodelcem ter njihovemu toksičnemu učinku v celicah (Characterization and tracking of nanoparticles and their toxic effect within cells). Jožef Stefan international postrgraduate school, 2015.

LJUBETIČ, Ajasja. Določevanje strukture membranskih proteinov s primerjavo merjenih in modeliranih konformacijskih prostorov stranskih verig (Membrane protein structure determination via measured and modelled side-chain conformational spaces). University of Ljubljana, 2015.

MLAKAR, Nina. Mikroskopska in spektroskopska ocena strukturiranosti dentina različnih živalskih vrst (Microscopic and spectroscopic evaluation of dentin structure in different animal species). University of Ljubljana, 2014.

URBANČIČ, Iztok. Odziv biomembranskih domen na zunanje dražljaje (Response of biomembrane domains to external stimuli). University of Maribor, 2013.

MLAKAR, Jana. Vpliv sklopitve zunanjih dejavnikov in lastnosti gradbenih materialov na poslabšanje bivalnih pogojev v nizkoenergijskih objektih (Effect of coupling between external factors and building materials' properties on living conditions deterioration in low-energy buildings). Jožef Stefan international postrgraduate school, 2012.

ARSOV, Zoran. Študij lateralne strukture bioloških membran z EPR (Study of the lateral structure of biological membranes with EPR). University of Ljubljana, 2004.

ŠTRANCAR, Janez. EPR spektroskopija površinske plasti celičnih membran (Study of surface layer of cell membranes with EPR). University of Ljubljana, 2000.Diploma/MSc/BSc Theses

KOKOT, Boštjan. Identifikacija kontakta med nanodelci in lipidnim dvoslojem (Identification of the contact between nanoparticles and lipid bilayer). University of Ljubljana, 2016.

LOKAR, Nina. Optimizacija kontrasta pri fluorescenčni konfokalni mikroskopiji človeških lečnih epitelnih celic (Optimizing the constrast in fluorescent confocal microscopy of human lens epithelial cells). University of Ljubljana, 2016.

TESTEN, Anže. Vpliv albumina na fototoksičnost nanocevk TiO2 (Effect of albumin on phototoxicity of TiO2 nanotubes). University of Ljubljana, 2014.

CELCAR, Grega. Postavitev laboratorijskega sistema za ramansko mikroskopijo (Setting up a laboratory system for Raman microscopy). University of Ljubljana, 2014.

PODLIPEC, Rok. Študij transporta alikilfosfolipidov skozi membrano malignih celic z elektronsko paramagnetno resonanco (Study of alkylphospholipid transport through cancer cells' membranes by electron paramagnetic resonance). University of Ljubljana, 2011.

LJUBETIČ, Ajasja. Lokalni konformacijski prostori skozi SDSL-EPR spektroskopijo in modeliranje - raziskovanje mesta 18 na ekvinatoksinu II (Local Conformational space through SDSL-EPR spectroscopy and modelling - Exploring position 18 of equinatoxin II). University of Ljubljana, 2009.

URBANČIČ, Iztok. Neidealnost spinskih označevalcev (Non-ideality of spin labels). University of Ljubljana, 2009.Seminars

DOBRAVEC, Anja. Interakcija lipidnih membran z nanodelci. University of Ljubljana, 2016.

ZADNIK, Matjaž. Use of fluorescent probes’ orientational properties in research of subdiffraction-sized domains in cell membranes. University of Ljubljana, 2015.

KOKOT, Boštjan. Two-photon fluorescence microscopy. University of Ljubljana, 2015.

HORVAT, Anja. Mikroskopija s Foersterjevim resonančnim prenosom energije. University of Ljubljana, 2014.

KOKOT, Boštjan. Določanje porazdelitvenega koeficienta amfifilnih molekul. University of Ljubljana, 2012.

KOKALJ, Meta. Izboljšanje ločljivosti pri fluorescenčni mikroskopiji. University of Ljubljana, 2011.

PODLIPEC, Rok. Ultrazvočna manipulacija mikromehurčkov v terapiji. University of Ljubljana, 2010.

PODLIPEC, Rok. Interaction of liposomes with endothelial cells. University of Ljubljana, 2010.

URBANČIČ, Iztok. Biokompatibilnost nosilcev za gojenje umetnih tkiv. University of Maribor, 2010.

MAZEJ, Jernej. Phase transitions in lipid membranes. University of Ljubljana, 2009.

URBANČIČ, Iztok. The experimentalist's guide to motility - from nerve signalling to muscle contraction. University of Ljubljana, 2008.

URBANČIČ, Iztok. Fluorescenčna mikrospektroskopija. University of Ljubljana, 2007.

Back to the top